Skip to content

Právní upozornění

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Vítejte na webových stránkách www.totalenergies.cz. Připojením k této webové stránce stvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení či výhrad přijali tyto Obecné podmínky používání internetových stránek a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Vezměte prosím na vědomí, že pokud navštívíte jiné webové stránky skupiny TotalEnergies, budou se na ně vztahovat jiné OBECNÉ PODMÍNKY a ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli jejich právní oznámení.

1. Identifikační údaje

Společnost provozující tyto webové stránky (dále jen „Společnost“):

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., se sídlem: Praha 8, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, IČO: 41189671, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3582
CZ41189671
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 224 890 511
Zodpovědná osoba: Karolina Steinbauer

Web Design:

Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS, 39 rue des Mathurins 75008 Paris

Technický design a vývoj webových stránek:

Cap Gemini 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Paris Trade and Companies Register pod č. 652 025 792
Tel.: +33 (0)1 47 54 50 00

Webhosting:

Acquia Cloud Site Factory, Frankfurt, Německo
Sídlo společnosti:  Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet číslo (D&B):   015922699
Kontakt: +1 617-588-9600

Společnosti v rámci skupiny TotalEnergies mají svou vlastní právní subjektivitu a samostatný právní status. Společnost zveřejňující tyto webové stránky náleží ke koncernu TotalEnergies. „TotalEnergies“ a „skupina TotalEnergies“ jsou někdy na těchto webových stránkách používány pro usnadnění, když je obecně odkazováno na Totalenergies SE (holdingová společnost) a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti. Podobně i výrazy „my“, „nám“, „nás“ a „naše“ a jim podobné jsou používány s odkazem na Společnost či jakoukoli společnost ze skupiny TotalEnergies obecně, či na ty, kteří pro ně pracují. Tyto výrazy jsou rovněž používány v případě, že neexistuje žádný prospěšný účel pro identifikaci konkrétní společnosti či společností. Z těchto výrazů nelze ovšem vyvozovat, že Totalenergies SE či kterákoli z jejích dceřiných společností či přidružených společností se podílí na obchodních aktivitách nebo řízení kterékoli jiné společnosti ze skupiny TotalEnergies.

2. Informace o aktivitách

Tyto webové stránky poskytují informace týkající se určitých aktivit Společnosti a skupiny TotalEnergies. Společnost je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění informace obsažené na těchto webových stránkách upravit. Tyto informace je poskytovány jako informace obecné, bez jakýchkoli záruk, že jsou vhodné k nějakému konkrétnímu účelu.

3. Duševní vlastnictví

3.1. Vlastnictví společnosti

3.1.1 Veškeré informace a dokumenty (text, animované i statické obrazy, databáze, zvuky, fotografie, know-how či uvedené produkty) uložené na webových stránkách, stejně jako veškeré prvky pro webové stránky vytvořené, včetně jejich obecné struktury, jsou buď ve vlastnictví Společnosti nebo společností v rámci skupiny TotalEnergies, nebo podléhají právům užívání, kopírování či sdílení s veřejností, které jim byly uděleny.
3.1.2 Tyto informace, dokumenty a další položky podléhají zákonům na ochranu autorských práv do míry, do jaké byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této webové stránky. V souvislosti s právy na ochranu duševního vlastnictví nebylo žádnému subjektu uděleno žádné jiné povolení či právo, než shlédnout tuto webovou stránku.
3.1.3 Rozmnožování dokumentů z našich internetových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé účely. Jakékoli rozmnožování či používání kopií vytvořených pro jiné účely je oficiálně zakázáno a podléhá předchozímu formálnímu povolení ze strany Společnosti. V každém případě musí být na kopii informací z naší webové stránky být uveden zdroj a náležitý odkaz na vlastníka.

3.2. Rozlišovací znaky

Pokud není stanoveno jinak, jsou názvy společností, loga, produkty a značky uvedené na webové stránce ve vlastnictví Společnosti či společností v rámci skupiny TotalEnergies, nebo podléhají právům na užívání, rozmnožování či reprezentování/komunikaci s veřejností, jež byly za těmito účely uděleny. Bez předchozího písemného svolení Společnosti nejste oprávněni je používat.

3.3. Databáze

Společnost je správcem databází na webových stránkách Společnosti a Společnost je i vlastníkem všech dostupných databází. Nejste oprávněni podstatnou kvalitativní či kvantitativní část databází extrahovat či dále použít, a to ani pro soukromé účely.

4. Vaše závazky

4.1. Právo používat informace

Každý návštěvník našich webových stránek poskytující informace uděluje Společnosti veškerá převoditelná práva vztahující se na dané informace a opravňuje Společnost k jejich užívání. Informace poskytnuté návštěvníky nebudou považovány za důvěrné. Poskytnuté informace jsou nicméně osobními údaji, jak je stanoveno příslušnými předpisy, což znamená, že se zavazujeme tyto informace zpracovávat v souladu s našimi ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, vztahujícími se na tyto webové stránky.

4.2. Soulad se zákonnými předpisy

Každý návštěvník těchto webových stránek také prohlašuje, že dodržuje následující opatření a platnou legislativu, a to zejména, že:
je schopen a má prostředky potřebné k přístupu k našim webovým stránkám a k jejich používání.
ověřil, že použitá konfigurace IT neobsahuje žádný virus a že je plně funkční.
uděluje Společnosti, případně partnerům, právo poskytnuté informace používat (s výjimkou údajů osobní povahy).
je povinen udržovat v tajnosti přístupová hesla a kódy, které mu Společnost zašle za účelem přístupu ke specifickým sekcím, a tím pádem nese za jejich používání a bezpečnost zodpovědnost. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit Váš přístup k naší webové stránce v případě podvodného používání či pokusu o podvodné používání zmíněného přístupu.

5. Hypertextové odkazy

5.1. Aktivace odkazů. Společnost formálně odmítá jakoukoli zodpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým uvádí odkazy. Tyto odkazy jsou uživatelům našich stránek poskytovány jako služba. Seznamte se prosím s obecnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů pro tyto stránky, abyste byli obeznámeni s jejich postupy. Rozhodnutí použít tyto odkazy je výhradně na uživatelích našich stránek. Jsme oprávněni jakýkoli odkaz na našich stránkách kdykoli upravit či vymazat.
5.2. Oprávnění používat odkaz. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na naše webové stránky, musíte získat předchozí písemný souhlas od Společnosti, k čemuž prosím použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

6. Formální oznámení

6.1. Informace

6.1.1 Informace zpřístupněné na tomto internetovém serveru jsou poskytovány v dobré víře.
6.1.2 V okamžiku zveřejnění na našich stránkách jsou informace považovány za pravdivé. Společnost nicméně neprohlašuje, ani nezaručuje, že jsou informace úplné či správné. Vy nesete veškerá rizika vyplývající z toho, že se na tyto informace spoléháte. Informace jsou poskytovány za podmínky, že vy, či jakákoli jiná osoba, která je obdrží, dokážete před jejich použitím rozhodnout o jejich využití za určitým účelem. Společnost za žádných okolností nepřijímá zodpovědnost za újmu vyplývající ze spoléhání na poskytnuté informace, jejich použití či z použití produktu, na který odkazují.
6.1.3 Informace na našich stránkách nesmějí být považovány za doporučení používat informace, produkty, postupy, zařízení či složení směsi v rozporu s jakýmkoli patentem, autorskými právy či registrovanou obchodní značkou. Společnost odmítá jakoukoli explicitní či implicitní zodpovědnost v případě, že je použití informací na našich stránkách v rozporu s jakýmkoli patentem, autorskými právy či registrovanou obchodní značkou.
6.1.4 Společnost a veškeré přímo i nepřímo vlastněné dceřiné společnosti či přidružené společnosti v rámci obchodní skupiny TotalEnergies kategoricky odmítají jakýkoli výklad, který by přirovnával obsah jejich webových stránek k nabídkám prodeje či pobídkám k získání akcií či jiných kotovaných či nekotovaných obchodovatelných cenných papírů.
6.1.5 Neposkytuje se žádná explicitní ani implicitní záruka týkající se obchodní povahy informací poskytnutých na našich webových stránkách, či jejich vhodnosti k určitému účelu, ani produktů, ke kterým se dané informace vztahují.
6.1.6 Společnost se za žádných okolností nezavazuje informace šířené na internetu či jejích internetových serverech aktualizovat či opravovat. Stejně tak si Společnost vyhrazuje právo obsah svých webových stránek kdykoli a bez přechozího upozornění upravit či opravit.

6.2. Výhledové informace

6.2.1 Informace uváděné na našich webových stránkách mohou obsahovat výhledy týkající se finanční situace, provozních výsledků, aktivit a obchodní strategie Společnosti, Totalenergies SE a/nebo společností v rámci obchodní skupiny TotalEnergies. Takováto prohlášení v sobě obsahují rizika a nejistoty. Tato prohlášení jsou založena na domněnkách a předpokladech vedení společnosti a informacích aktuálně dostupných vedení společnosti. Výhledové informace zahrnují informace ohledně předpovědí, prognóz, očekávaných synergií i další informace týkající se možných, či očekávaných budoucích výsledků, a mohou jim předcházet, nebo mohou být následovány, či mohou jiným způsobem obsahovat slova jako „domnívat se“, „očekávat“, „předvídat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „stanovit jako cíl“, „odhadovat“ či podobné výrazy. Výhledové informace nejsou zaručené výsledky či hodnoty. Zahrnují rizika, nejistoty a domněnky. Budoucí výsledky se od výsledků uvedených ve výhledech mohou podstatně lišit. Mnoho faktorů, jež tyto výsledky a hodnoty ovlivní, jsou mimo kontrolu či předvídací schopnosti Společnosti.

6.3. Dostupnost

Společnost nezaručuje, že budou její webové stránky fungovat bez výpadků, nebo že budou fungovat servery zajišťující přístup k nim, ani že stránky třetích osob, na které odkazují hypertextové odkazy, neobsahují viry.

6.4. Aktualizace podmínek používání našich webových stránek a platná legislativa

Společnost je oprávněna tyto Podmínky používání webových stránek kdykoli aktualizovat. Vyzýváme Vás tudíž, abyste se pravidelně seznamovali s jejich aktuální platnou verzí. Tyto obecné podmínky používání webových stránek podléhají platné legislativě.

7. Kontaktní údaje

Veškeré otázky týkající se podmínek používání těchto webových stránek můžete zasílat e-mailem na [email protected] nebo poštou na následující adresu:

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, Budova D, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Oddělení: Marketing

Adresa: TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, Budova D, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.