Skip to content

Zásady správy osobních údajů

Vítejte na webových stránkách www.totalenergies.cz (dále jen „Webové stránky“). Připojením k těmto Webovým stránkám či jejich prohlížením souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a vzali na vědomí, a to bez omezení a výhrad, tyto ZÁSADY SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zásady“) i naše PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ těchto Webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že na webové stránky jiných společností v rámci skupiny TotalEnergies se vztahují jiné podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a cookies, a proto vám doporučujeme, abyste si je pečlivě přečetli.

Zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat služby našim klientům a zákazníkům. Osobní údaje shromažďujeme také za účelem rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání (včetně uchovávání) vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito Zásadami a v souladu s účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady mají za cíl vás informovat mj. o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů, které naše společnost v postavení správce osobních údajů provádí, právech, jež můžete uplatnit v souvislosti s námi prováděným zpracováním vašich osobních údajů, a jsou zde rovněž popsána opatření, která k ochraně zpracovávaných osobních údajů činíme. Tyto Zásady splňují informační povinnost správce vůči klientům a návštěvníkům Webových stránek ve smyslu článku 13 Nařízení.

Společnost TotalEnergies Marketing Česká republika, s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 41189671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3582 (dále jen „Správce“), nese jako správce osobních údajů zodpovědnost za zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Účel zpracování, právní základ, doba uchování a druhy shromažďovaných údajů

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od vás jako výsledek vaší interakce s námi, případně v důsledku vašeho využívání našich služeb, vaší účasti na námi pořádaných akcích, podpoře naší činnosti či účasti na ní, v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu s námi nebo v důsledku vaší návštěvy Webových stránek, a to zejména při:

 • využívání našich služeb, tj. zejména nákupu zboží a využívání souvisejících služeb;
 • realizaci dodávek zboží či služeb pro nás;
 • projevení zájmu o práci u nás;
 • účasti na marketingových, vzdělávacích či společenských akcích, které pořádáme;
 • kontaktováním nás se žádostí či požadavkem na poskytnutí informací;
 • přihlášení se k odběru elektronického zpravodaje (newsletteru);
 • osobní návštěvě provozovny Správce;
 • návštěvě a využívání Webových stránek.

Technická data mohou být získávána vaší návštěvou Webových stránek způsobem popsaným níže v sekci „správa cookies“ těchto Zásad.

Vezměte prosím na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi, nebo v případech, kdy jsme povinni vaše osobní údaje zpracovávat k plnění nám uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření smluvního vztahu mezi námi a neposkytnutí příslušné služby či informací, respektive nemožnost realizace dodávek služeb či zboží.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje, tyto údaje zahrnují zejména: jméno, příjmení, firma/pracovní pozice;
 • kontaktní údaje, tyto údaje zahrnují zejména: korespondenční / fakturační adresu, e-mail, telefonní číslo;
 • platební a transakční údaje, tyto údaje zahrnují zejména: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • technická data, tyto údaje zahrnují zejména: informace o vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • profilové údaje, tyto údaje se týkají našich klientů a zahrnují zejména: informace o historii objednávek, zájmy, preference, zpětnou vazbu;
 • obrazový záznam (kamerový systém ve vyznačených provozovnách Správce);
 • soubory cookies.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavními důvody, proč zpracováváme vaše osobní údaje, je, abychom vám mohli poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, umožnili vám realizovat dodávky služeb či zboží pro nás, informovali vás o naší činnosti a umožnili vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží/služeb; zapojení do marketingových soutěží; naši komunikaci ohledně stavu objednávky/čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví apod.);
 • zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterými jsou:
  • náš zájem vás informovat o našich službách a poskytovat vám cílené a relevantní informace – tj. abychom vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které vás mohou zajímat;
  • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci – tj. abychom vám mohli odpovědět na vaše otázky či požadavek, budete-li nás kontaktovat;
  • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
  • náš zájem na propagaci našich akcí a aktivit, zasílání newsletteru;
  • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
  • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, a to evidencí návštěv a prostřednictvím kamerového systému. Prostory provozoven TotalEnergies Marketing Česká republika, s.r.o., kde je v provozu kamerový systém, jsou vždy označeny při vstupu do provozovny a podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech a na vyžádání vám umožníme se s tímto předpisem seznámit v konkrétní provozovně;
  • používání technických cookies.

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě vámi uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od vás vyžádáme. Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Správce si vyžádá váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při ponechání si vašich osobních údajů po skončení výběrového řízení na pracovní pozici za účelem možného oslovení v budoucnu;
 • používání statistických, analytických a marketingových cookies.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb, po dobu plnění smlouvy, po dobu trvání oprávněného zájmu Správce, po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a po dobu stanovenou příslušným právním předpisem (např. zákon o účetnictví apod.).

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména jednotlivými zaměstnanci Správce, kteří jsou zodpovědní za konkrétní agendu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro účely příslušného zpracování, např. z důvodu oprávněného zájmu Správce, při plnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme, nebo k ochraně zdraví, životního prostředí a majetku (předání kamerových záznamů policii či pojišťovně v případě incidentu). V této souvislosti mohou být osobní údaje předány zejména následujícím třetím stranám: nezávislí distributoři, marketingové a eventové agentury, poskytovatelé IT infrastruktury a poskytovatelé přepravních služeb.

V případě potřeby Správce mohou být vaše osobní údaje předávány též ostatním společnostem ve skupině TotalEnergies.

Přenosy údajů

Jakýkoli přenos údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor bude prováděn v souladu s platnými právními předpisy a takovým způsobem, aby byla zajištěna řádná ochrana vašich údajů. Za účelem zajištění služeb nabízených na Webových stránkách, mohou být vaše údaje v některých případech předány dalším společnostem v rámci skupiny TotalEnergies se sídlem mimo Evropskou unii.

Z tohoto důvodu přijala skupina TotalEnergies „Závazná podniková pravidla“ (Binding Corporate Rules „BCR“) vztahující se na vnitroskupinové přenosy osobních údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru. Můžete si požádat o výtisk BCR, a to písemně na níže uvedené kontaktní adrese Správce.

Bezpečnost údajů a důvěrnost

Správce podniká náležité kroky, aby zajistil bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů. Správce v této souvislosti rovněž přijal odpovídající technická a organizační opatření, a to zejména, nikoliv však výlučně, proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Zaměstnanci Správce jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet, a jsou vázáni mlčenlivostí. Každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnice Správce o ochraně osobních údajů. Naše písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a naše prostory jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Správa cookies

Fungování

Cookie je soubor, který umožňuje Webovým stránkám uchovávat informace týkající se prohlížení Webových stránek na Vašem počítači (např. počet přístupů na stránku, navštívené podstránky atd.), aby byly vaše návštěvy Webových stránek snadnější a uživatelsky přívětivější. Soubory cookies uložené ve vašem počítači můžete kdykoli vymazat.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud některý soubor cookies neumožníte, nebudete možná moct používat některé ze služeb Webových stránek.

Jaké typy souborů cookies jsou/mohou být uchovávány?

a) Technické cookies

Technické cookies zabezpečují funkce, bez nichž Webové stránky nemohou správně fungovat, umožňují základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím Webových stránek. Jedná se vždy o cookies první strany. Užívání těchto cookies je možné bez vašeho souhlasu.

b) Statistické cookies

Statistické cookies slouží k měření počtu návštěv, počtu zhlédnutých stránek, aktivit uživatele na Webových stránkách a toho, jak často se vrací.

c) Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem jsou Webové stránky využívány. Prostřednictvím těchto cookies jsme např. schopni určit, jestli a případně které podstránky Webových stránek jsou uživateli navštěvovány a jaký obsah uživatele především zajímá. Díky těmto cookies rovněž zaznamenáváme zejména počet návštěv Webových stránek, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na našich Webových stránkách, pořadí navštívených stránek, odkud se přístup uskutečňuje, poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše Webové stránky, apod. Díky těmto cookies tedy můžeme obsah našich Webových stránek konkrétněji přizpůsobit potřebám uživatelů a optimalizovat naši nabídku.

d) Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou využívány ke shromažďování informací o Webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Rozsah vámi povolených cookies si vždy můžete nastavit „zde“.

Záložky sociálních sítí

Naše Webové stránky obsahují záložky sociálních sítí (např. Facebook, Instagram). Záložky sociálních sítí jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našich Webových stránkách umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Vaše práva / Kontaktní údaje

Správce při zpracovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení relevantních právních předpisů. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete podle vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci). V případě, že některé z vašich osobních údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoli odvolat s účinky do budoucna.

Dále máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz .

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: [email protected] nebo písemně na adrese: TotalEnergies Marketing Česká republika, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 6. 2023.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme čas od času tyto Zásady aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme vás o tom informovat. Aktuálně účinná verze Zásad bude vždy zveřejněna na našich Webových stránkách.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci se přihlásit k odebírání Newsletteru a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů. Z odebírání Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit zde, anebo prostřednictvím odkazu v zaslaném newsletteru.