Skip to content

Zásady správy osobních údajů a cookies

Vítejte na webových stránkách www.totalenergies.cz. Připojením k těmto webovým stránkám či jejich prohlížením souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a přijali, a to bez omezení a výhrad, ZÁSADY SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES i naše PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ těchto stránek. Vezměte prosím na vědomí, že na webové stránky jiných společností v rámci skupiny TotalEnergies se vztahují jiné podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, a doporučujeme, abyste si je pečlivě přečetli.

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby našim klientům a zákazníkům. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami správy osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady mají za cíl Vás informovat o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, které správce provádí, právech, jež můžete uplatnit v souvislosti s naším používáním Vašich osobních údajů, a jsou zde rovněž popsána opatření, které k ochraně těchto údajů činíme. Tyto zásady splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům webových stránek ve smyslu Článku 13 Nařízení.

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., se sídlem: Praha 8, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, IČO: 41189671, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3582 (« TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. ») je „správcem údajů“, jenž nese zodpovědnost za zpracovávání osobních údajů. Toto zpracování je prováděno v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Účel zpracování, právní základ, doba uchování a druhy shromažďovaných údajů

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vašeho využívání našich služeb , Vaší účasti na námi pořádaných akcích, podpoře naší činnosti či účasti na ní, v rámci dodavatelsko – odběratelského vztahu s námi, nebo v důsledku Vaší návštěvy našich webových stránek, a to zejména při:

 • využívání našich služeb
 • realizaci dodávek zboží či služeb pro nás
 • projevení zájmu o práci u nás
 • účasti na marketingových, vzdělávacích či společenských akcích, které pořádáme
 • kontaktováním nás se žádostí či požadavkem na poskytnutí informací
 • přihlášení se k odběru k elektronickému zpravodaji.

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Správa Cookies těchto zásad.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a neposkytnutí příslušné služby, respektive nemožnost realizace dodávek služeb či zboží.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, firma/pracovní pozice,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: informace o Vašich návštěvách webových stránek a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje se týkají našich klientů a zahrnují zejména: informace o historii objednávek, zájmy, preference, zpětnou vazbu;
 • Obrazový záznam (kamerový systém ve vyznačených provozovnách TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, umožnili Vám realizovat dodávky služeb či zboží pro nás, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) - (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží/služeb; naši komunikaci ohledně stavu objednávky/čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad),
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
  • náš zájem Vás informovat o našich službách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat;
  • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci - tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
  • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
  • náš zájem na propagaci našich akcí a aktivit;
  • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
  • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, a to evidencí návštěv a prostřednictvím kamerového systému. Prostory provozoven TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., kde je v provozu kamerový systém, jsou vždy označeny při vstupu do provozovny a podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech a na vyžádání Vám umožníme se s tímto předpisem seznámit v konkrétní provozovně.

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.
Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při Vaší registraci do marketingové soutěže či jiné akci pořádané TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o.
 • při Vaší registraci k odběru našeho zpravodaje.
 • při ponechání si Vašich osobních údajů po skončení výběrového řízení na pracovní pozici za účelem možného oslovení v budoucnu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména jednotlivými zaměstnanci správce, kteří jsou zodpovědní za konkrétní agendu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nutné za účelem splnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme.

Vaše osobní údaje mohou být též předány dalším společnostem ve skupině TotalEnergies a jednomu či více partnerům, nezávislým distributorům či subdodavatelům za účelem k uzavření a plnění smlouvy, komunikace ohledně nových produktů.

Přenosy údajů

Jakýkoli přenos údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor bude prováděn v souladu s platnými právními předpisy a takovým způsobem, aby byla zajištěna řádná ochrana Vašich údajů.
Za účelem zajištění služeb nabízených na této webové stránce, mohou být Vaše údaje v některých případech předány dalším společnostem v rámci skupiny TotalEnergies se sídlem mimo Evropskou unii.

Z tohoto důvodu přijala skupina TotalEnergies „Závazná podniková pravidla“ (Binding Corporate Rules „BCR“) vztahující se na vnitroskupinové přenosy osobních údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru. Můžete si požádat o výtisk BCR, a to písemně na níže uvedené kontaktní adrese.

Bezpečnost údajů a důvěrnost

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. údajů podniká náležité kroky, aby zajistil bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů, a to včetně toho, aby nebyly nijak zkresleny, poškozeny či zpřístupněny neoprávněným třetím osobám. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Zaměstnanci TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnicí o ochraně osobních údajů. Naše písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a naše prostory jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu.

Správa cookies

Fungování
Cookie je soubor, který umožňuje webové stránce uchovat informace týkající se prohlížení webové stránky na Vašem počítači (např. počet přístupů na stránku, navštívené stránky, atd.), aby byly Vaše návštěvy webové stránky snadnější.
Soubory cookies uložené ve Vašem počítači můžete kdykoli vymazat, ohradit se proti ukládání nových soborů cookies či dostávat upozornění, než budou nové soubory cookies uloženy, a to tak, že si změníte nastavení Vašeho prohlížeče podle níže uvedeného postupu („Druhy cookies, cookies a statistické údaje, nastavení“).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubor cookie odstraníte, nebo se ohradíte proti ukládání cookies na Vašem zařízení, nebudete možná moci používat některé ze služeb webové stránky.

Druhy cookies, cookies a statistické údaje, nastavení

Soubory cookies , které se mohou ukládat na Váš server, když si prohlížíte webovou stránku, jsou cookies, jež jsou určeny pouze k umožnění či usnadnění elektronické komunikace, nebo se jedná o cookies, které jsou nezbytné k poskytnutí služby, kterou požadujete (cookies týkající se jazyka, cookies týkající se přihlášení apod.), či cookies se statistickými údaji nebo jiné cookies v souladu s níže uvedenými podmínkami.
Pokud soubory cookies požadují Váš souhlas, než mohou být uloženy, žádáme Vás o tento souhlas prostřednictvím odkazu „zjistěte více“ zobrazeném na první straně webových stránek, na kterou se dostanete, kde je jasně řečeno, že tím, že budete v prohlížení webových stránek pokračovat, tak s používáním cookies souhlasíte.

Které soubory cookies jsou uchovávány?

Statistické cookies jsou používány k měření počtu návštěv, počtu shlédnutých stránek, aktivit uživatele na webových stránkách a toho, jak často se vrací.

Používaný statistický nástroj, AT INTERNET, vytváří soubor cookie s jedinečným identifikátorem, jenž je uchováván maximálně 7 měsíců. Je shromažďována také Vaše IP adresa, aby bylo určeno město, ze kterého se k webovým stránkám připojujete. Vaše IP adresa je po použití okamžitě anonymizována, tak abyste nemohli být identifikováni jako fyzická osoba. Statistické údaje o návštěvách webových stránek jsou shromažďovány poskytovatelem AT Internet (a následně předávány správci údajů v souhrnné a anonymizované podobě ve webovém rozhraní, ke kterému má přístup jenom on. Shromážděné údaje nejsou předávány třetím osobám, ani používány k jiným účelům.

GOOGLE ANALYTICS je analytický nástroj společnosti Google, který nám pomáhá porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáme soubory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) k měření chování návštěvníků webu s expirací 1 minuta, 24 hodin a 2 roky.

Cookies třetích stran

Cookie Účel Jak zablokovat nebo odmítnout Expirace
Google Analytics (_ga, _gid a _gat) Používáme soubory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) k měření chování návštěvníků webu za účelem vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a zlepšování budoucího uživatelského zážitku. Tyto soubory cookies můžete kdykoli zablokovat, tím že kliknete na tento odkaz. _ga s expirací 2 roky _gid s expirací 24 hodin _gat s expirací 1 minuta
basket_id Uchování informací o obsahu košíku. Následující cookies uchovávají pouze identifikátory pro vazbu na systém OMNIO CMS. Postup k jejich odstranění naleznete v části:
"Jak soubory cookies vymazat, dostávat upozornění o jejich ukládání či změnit nastavení Vašeho prohlížeče?"
365 dní
csession Přihlášení do rozhraní správy obsahu. Po dobu otevření prohlížeče.
currency Uchování zvolené měny v eshopu. 365 dní
wbusession Aktivní přihlášení do e-shopu. 14 dní
webuser_remember Aktivní přihlášení do e-shopu. 14 dní
customer remember Aktivní přihlášení do e-shopu. 14 dní
tbsession Vazba na backoffice session. Po dobu otevření prohlížeče.
tbtoken Backoffice přístpový token. 8 hodin
ebesession Identifikace uživatele na stránkách. Po dobu otevření prohlížeče.
bsession Identifikace uživatele na stránkách. Po dobu otevření prohlížeče.
PHPSESSID Prostředek pro zapamatování stavu aplikace při opakovaném přístupu. 14 dní
IngID Uchování identifikátoru jazyka. 14 dní
site Uchování identifikátoru stránky. 14 dní

Jak soubory cookies vymazat, dostávat upozornění o jejich ukládání či změnit nastavení Vašeho prohlížeče?

Jak vymazat soubory cookies, které jsou již ve Vašem počítači uloženy?

 • Na Vašem počítači:
 • Na C:\ drive vyberte složku Windows;
 • Otevřete složku „Dočasné internetové soubory“ (Temporary internet files);
 • Vyberte všechny soubory (CTRL A);
 • Zvolte možnost „vymazat“ (delete).

Jak změnit nastavení prohlížeče za účelem odmítnutí cookies, nebo abyste byli o uchovávání cookies informováni?

 • (V prohlížeči Internet Explorer 5 (Microsoft): Zvolte „Nástroje“ (Tools) a pak „Možnosti internetu“ (Internet Options). Klikněte na záložku „Zabezpečení“ (Security) a pak „Vlastní nastavení“ (Custom level) a přesuňte se dolů na sekci „cookies“. Vedle „Povolit cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači“ (Allow cookies that are stored on your computer) zvolte „Požádat o upozornění“ (Ask to be notified) nebo „Zakázat“ (Disable) pro odmítnutí veškerých cookies;
 • V prohlížečích Internet Explorer 6, 7 nebo 8 (Microsoft): Zvolte „Nástroje“ (Tools), „Možnosti internetu“ (Internet Options), „Soukromí“ (Privacy) a pak úroveň, kterou chcete použít;
 • V prohlížeči Firefox: Klikněte na „Nástroje“ (Tools) a zvolte „Možnosti“ (Options). V záložce „Soukromí a zabezpečení“ (Privacy and security) zrušte označení u „Přijmout cookies z webových stránek“ (Accept cookies from websites);
 • V prohlížeči Chrome (Google): Klikněte na „Vlastní nastavení a správa Google Chrome“ „Customize and control Google Chrome“ a zvolte „Nastavení“ (Settings). Pod „Soukromí a zabezpečení“ (Privacy and security) klikněte na „Nastavení obsahu“ (Content settings) a umožněte „Blokovat cookies třetích osob“ (Block third-party cookies).

Záložky sociálních sítí

Naše webové stránky obsahují záložky sociálních sítí (např. Facebook, Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Vaše práva / Kontaktní údaje

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).
V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.

Dále máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: [email protected] nebo písemně na adresu: TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.května 2018.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme čas od času tyto zásady správy osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad správy osobních údajů bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

Registrujte se k odběru NEWSLETTERU!

A získejte to nejzajímavější ze světa TotalEnergies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o ochraně osobních údajů najdete na stránce Zásady správy osobních údajů.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.